• You are not logged in.

  Dr n. farm. MARCIN SKOTNICKI

  mskotnickiAdiunkt

  Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku
  pokój nr 7

  email: marcskot@ump.edu.pl

   

   

   

  BIOGRAFIA I ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

  Marcin Skotnicki ukończył studia na kierunku Farmacja (specjalność: analityka farmaceutyczna) na Akademii Medycznej w Gdańsku w 2005 r. Stopień doktora nauk farmaceutycznych w zakresie technologii postaci leku uzyskał na podstawie pracy zatytułowanej Charakterystyka walsartanu oraz badanie jego zgodności fizykochemicznej z bisoprololem z wykorzystaniem różnicowej kalorymetrii skaningowej i magnetycznego rezonansu jądrowego w fazie stałej na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w 2015 r. Założenia rozprawy doktorskiej realizował między innymi podczas pobytu na stażach naukowych w Laboratorium Zaawansowanej Analizy Termicznej na Politechnice Rzeszowskiej oraz w Pracowni spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego w ciele stałym na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Durham (Solid-state NMR Group, Department of Chemistry, Durham University, UK). Praca doktorska, której promotorem był dr hab. Marek Pyda, prof. PRz., została wyróżniona przez Radę Wydziału Farmaceutycznego UMP.

  Jest współautorem ponad 40 artykułów naukowych i doniesień konferencyjnych. Odbył staże podoktorskie w School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences w Trinity College w Dublinie oraz w działach R&D firm farmaceutycznych: JSC Farmak (Kijów, Ukraina) i Applied Process Company Ltd (APC Ltd; Dublin, Irlandia). Jest członkiem struktur zarządzających międzynarodowego i międzysektorowego grantu w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie Programu Ramowego Horyzont 2020 – ORBIS (www.orbisproject.eu).

  Obszar zainteresowań badawczych dr. Skotnickiego obejmuje przede wszystkim zagadnienia związane z modyfikacją stanu stałego substancji farmaceutycznych w celu poprawy ich właściwości biofarmaceutycznych. W szczególności wykorzystanie w formulacji materiałów w fazie amorficznej. Głównymi metodami analitycznymi stosowanymi w badaniach są metody termiczne (kalorymetria) i spektroskopowe.

  Dr Skotnicki jest farmaceutą z wieloletnim stażem w aptekach w Polsce, Irlandii (członek Pharmaceutical Society of Ireland) i Wielkiej Brytanii (zarejestrowany w General Pharmaceutical Council). Z praktyką apteczną wiąże się też kolejny obszar jego zainteresowań badawczych, w szczególności tematyka związana z opieką farmaceutyczną (pharmaceutical care) i optymalizacją farmakoterapii (medicine optimisation) na poziomie apteki ogólnodostępnej.

  SŁOWA KLUCZOWE

  • preformulacja
  • polimorfizm
  • faza amorficzna
  • pseoudopoliamorfizm
  • starzenie fizyczne
  • zgodność farmaceutyczna
  • analiza termiczna
  • skaningowa kalorymetria różnicowa (DSC)

  WSPÓŁPRACA

  • Katedra Biofizyki, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Trinity College Dublin
  • Zakład Chemii Organicznej, Politechnika Rzeszowska
  • Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski

  KOŁO NAUKOWE/PRACE MAGISTERSKIE

  Studenci zainteresowani pracą w Kole Naukowym Technologii Farmaceutycznej (dostępne 1 miejsce) lub/i wykonywaniem pracy magisterskiej (dostępne 1 miejsce) w obszarze preformulacji proszeni są o nawiązanie kontaktu mailowego z dr. M. Skotnickim.

  Istnieje możliwość wykonywania pracy magisterskiej w ramach współpracy zagranicznej (wyjazd do innego Uniwersytetu) lub/i współpracy z przemysłem farmaceutycznym.

  PharmD MASTER STUDENTS/PhD STUDENTS

  Applications from Master and potential PhD students are welcome. Information on the PhD students admission can be found here. PhD studentships are potentially available in any of the following areas: solid state of pharmaceuticals; amorphous pharmaceutical systems; multicomponent pharmaceutical systems; poorly soluble drugs; preformulation. For more info please contact dr M. Skotnicki.

  WYBRANE PUBLIKACJE I DONIESIENIA ZJAZDOWE


  Skotnicki, B. Jadach, A. Skotnicka, B. Milanowski, L. Tajber, M. Pyda, J. Kujawski

  Physicochemical Characterization of a Co-Amorphous Atorvastatin-Irbesartan System with a Potential Application in Fixed-Dose Combination Therapy

  Pharmaceutics 2021, 13(1), 118

   

   


  C. Strachan, J. Saarinen, T. Lipiäinen, K. Rautaniemi, T. Laaksonen, E. Vuorimaa-Laukkanen, M. Skotnicki, M. Dračínský

  Rozdział: Spectroscopic methods in solid-state characterization,Characterization of Pharmaceutical Nano- and Microsystems

  Ed. by L. Peltonen, et al.; Publisher: John Wiley & Sons Ltd, ISBN: 978-1-119-41404-9

   


  Drogoń, M. Skotnicki, A. Skotnicka, M. Pyda

  Physical Ageing of Amorphous Indapamide Characterised by Differential Scanning Calorimetry

  Pharmaceutics 2020:12(9), 800

   

   


  Czerniecka-Kubicka, G. Neilsen, MS. Dickson, BF. Woodfield, M. Janus-Kubiak, L. Kubisz, I. Zarzyka, W. Zielecki, M. Skotnicki, D. Hojan-Jezierska, M. Pyda

  Vibrational heat capacity of silver carp collagen

  Int J Biol Macromol. 2020:163, 833–841

   


  Drogoń, M. Skotnicki, M. Pyda

  Physical aging of polylactide-valsartan system investigated by differential scanning calorimetry

  Polimery 2020:65, 7-8, 533–541

   

   


  Umerska, K. Bialek, J. Zotova, M. Skotnicki, L Tajber

  Anticrystal Engineering of Ketoprofen and Ester Local Anesthetics: Ionic Liquids or Deep Eutectic Mixtures?

  Pharmaceutics 2020:12(4), 368

   

   


  Skotnicki, P. Hodgkinson

  Characterisation of „polyamorphism” and the molecular origins of disorder using complementary methods

  Acta Cryst. 2019:A75, e599

   

   


  Skotnicki, A. Drogoń, JJ. Calvin, PF. Rosen, BF. Woodfield, M. Pyda

  Heat capacity and enthalpy of indapamide

  Thermochim Acta. 2019:674, 36–43

   

   


  Snela, B. Jadach, A. Froelich, M. Skotnicki, K. Milczewska, M. Rojewska, A. Voelkel, K. Prochaska, J. Lulek

  Self-emulsifying drug delivery systems with atorvastatin adsorbed on solid carriers: formulation and in vitro drug release studies

  Colloids Surf A. 2019:577, 281–290

   


  Pyda, P. Zawada, A. Drogon, M. Skotnicki, P. Cebe

  Vibrational heat capacity of collagen and collagen-water

  J Therm Anal Calorim. 2019:138, 3389–3401

   

   


  Osmałek, A. Froelich, M. Soból, B. Milanowski, M. Skotnicki, P. Kunstman, M. Szybowicz

  Gellan gum macrobeads loaded with naproxen: the impact of various naturally derived polymers on pH-dependent behavior

  J Biomater Appl. 2018:33(1), 140–155

   


  Skotnicki, DC. Apperley, JA. Aguilar, B. Milanowski, M. Pyda, P. Hodgkinson

  Characterization of two distinct amorphous forms of valsartan by solid-state NMR

  Mol Pharm. 2016:13(1), 211–222

   

   


  M. Skotnicki, Aguilar, M. Pyda, P. Hodgkinson

  Bisoprolol and Bisoprolol-Valsartan Compatibility Studied by Differential Scanning Calorimetry, Nuclear Magnetic Resonance and X-Ray Powder Diffractometry

  Pharm Res. 2015:32(2). 414–429

   


  Magoń, A. Wurm, C. Schick, Ph. Pangloli, S. Zivanovic, M. Skotnicki, M. Pyda

  Heat capacity and transition behavior of sucrose by standard, fast scanning and temperature-modulated calorimetry

  Thermochim Acta. 2014:589(0), 183–196

   


  Czerniecka, I. Zarzyka, M. Skotnicki, M. Pyda

  Zastosowanie metod analizy termicznej w badaniach polimorfizmu substancji leczniczych i pomocniczych

  Farm Pol. 2014:70(3), 153–164

   


  Skotnicki, A. Gaweł, P. Cebe, M. Pyda

  Thermal Behaviour and Phase Identification of Valsartan by Standard and Temperature-modulated Differential Scanning Calorimetry

  Drug Dev Ind Pharm. 2013:39(10), 1508–1514

   


  Cerbin-Koczorowska, M. Michalak, M. Skotnicki, M.Waszyk-Nowaczyk

  Partnership – is it even possible? Different attitudes of medical and pharmacy students toward interprofessional cooperation

  Farmacia 2014:62(6), 1171–1180

   

   


  Skotnicki, M. Kaźmierska, M. Pyda

  Charakterystyka wybranych metod analizy termicznej stosowanych we współczesnej analizie i technologii farmaceutycznej

  Farm Pol. 2012:68(2), 124–137

   


  Skotnicki, A. Skotnicka, E. Grześkowiak, J. Lulek

  Nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich jako problem współczesnej farmakoterapii

  Farm Prz Nauk. 2010:7(11) nr 2, 8–14

   

   


  Skotnicka, M. Skotnicki, M. Waszyk-Nowaczyk, I. Miechowicz, J. Lulek, E. Grzeskowiak

  Patient medication adherence: a pilot study in Poland

  2010 Royal Pharmaceutical Society Conference – Supporting patient and professional decision making, 5-6 September 2010, London. Int J Pharm Pract. 2010:18 suppl. 2, 82